Skip to content

Voices of the King

Wind Ensemble + Choir | Grade 5+ | 24′ | 2015

Score + Part (Digital PDF)

Performance by Mahidol Symphonic Band and Mahidol Pre-college Symphonic Choir

คำอธิบายเพลง (ไทย)

Voices of the King หรือ เสียงแห่งองค์ราชา เป็นบทประพันธ์สำหรับวงดุริยางคเครื่องลม และ วงขับร้องประสานเสียง ซึ่งบทเพลงนี้ได้ถ่ายทอดโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนนำเสนอพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” บทเพลงนี้ใช้การประพันธ์ในเชิงการพรรณาภาพ และ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ผ่านทางการเรียบเรียงเสียงประสาน และ การใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ภายในวง บทเพลงนี้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ ท่อนได้แก่

๑.​ สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) – ในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ได้จินตนาการถึงเรือสำเภาที่เคลื่อนตัวบนคลื่นทะเล กำลังล่องเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ ประเทศไทย ดินแดนสุวรรณภูมิมีความหมายว่า แผ่นดินทอง เป็นแผ่นดินที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ความสงบ ผู้คนล้วนแล้วแต่อยู่อย่างมีความสุข และ เป็นมิตร อย่างไรก็ตามแผ่นดินนี้อาจไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวเสมอไป แต่ทุกครั้งที่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น ด้วยพระบารมีขององค์พระเจ้าแผ่นดินจึงช่วยนำพาประชาชนผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการและพบสันติสุข

๒. ทศพิธราชธรรม (Rajādhamma 10) – ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมการปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมเสมอมา ในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ได้นำคำภาษาบาลีของทศพิธราชธรรมมาใช้เพื่อให้เห็นคุณค่าธรรมะที่สูงส่งของพระเจ้าแผ่นดิน โดยใช้เสียงของดนตรีตามลักษณะความหมายของคำนั้นๆ นอกจากนี้ได้มีการนำลักษณะของเพลงพื้นเมืองที่เป็นวัฒนธรรมอันแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาใช้ ตลอดจนทำนอง จังหวะที่แสดงออกถึงความสุขของประชาชน

๓. พระราชปณิธาน (The Promise) – ในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ได้จำลองเหตุการณ์ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยเริ่มจากเสียงสัญญาณแตรเดี่ยว ตามด้วยเสียงปืนใหญ่ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ ๒๑ นัด (ตามธรรมเนียมการยิงสลุตจำนวน ๒๑นัดจะยิงเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ประมุขแห่งรัฐ) ในท่อนนี้ได้มีการยกนำพระปฐมบรมราชโองการมาใช้ เพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานของพระองค์ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”