Compose with Me [Ep.19] | Talk: Dorico นั้นโก้จริงๆ

#ComposeWithMe #Live ในครั้งนี้ เรามากับโปรแกรมบันทึกโน้ตที่ว้าวซ่า เป็นที่กล่าวถึงในช่วงนี้อย่าง “Dorico” ว่ากันว่าโปรแกรมนี้สามารถทำให้ประสบการณ์ในการบันทึกโน้ต และ จัดการตัวโน้ตเป็นไปได้โดยง่ายดาย ซึ่งในครั้งนี้มีแขกมาร่วมเป็นบุคคลสองท่านที่ได้แนะนำถึงเรื่องของ Dorico อย่างต่อเนื่องบนช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ดร. ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซีคอนบางแค) และ รุ่งรดิศ จันทร์จำปา (Assistant Conductor, Arranger & Composer, Thai Youth Winds) นั่นเอง!