#midwest2018 – แนวทางการบรรเลงมาร์ชของ Sousa

สำหรับหนึ่งในไฮไลท์ในงาน Midwest ปีนี้คือคอนเสิร์ตในคืนสุดท้ายเป็นวงชื่อ “The New Sousa Band” อำนวยเพลงโดย Keith Brion ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวง จุดเด่นของวงคือการพยายามสร้างบรรยากาศของวงให้คล้ายกับช่วงสมัยที่ Sousa มีชีวิตและทำวงของตนเองคือ “Sousa Band” ภายหลังจากคอนเสิร์ตแล้วในวันรุ่งขึ้นได้มีการสัมมนาในหัวข้อการบรรเลงเพลงมาร์ชในแบบดั้งเดิม โดยคุณ Keith ได้อธิบายสลับกับการบรรเลงบทเพลงต่างๆ ซึ่งผมขอรวมสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ [Keith Brion อธิบายถึงที่มา และ แนวคิดของตนเอง] ในช่วงปี 1979 เขาได้เล่นเพลงของ Sousa มากว่าพันรอบแล้ว ในปีต่อมาเขาจึงอยากศึกษาเพลงของ Sousa ให้ละเอียดยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษา และ ค้นคว้าถึงแนวทางการบรรเลงในแบบดั้งเดิม เขาได้กล่าวถึงแนวคิดตนเองว่า “คอนดักเตอร์ต้องศึกษา และ เรียนรู้เรื่อยๆ” ผ่านการเล่นเพลงเดิมหลายๆ ครั้ง (power of repetition) เพราะเมื่อเล่นหลายครั้งแล้วจะทำให้เข้าใจบทเพลงยิ่งขึ้น และ จะมองเห็นมุมต่างๆ ของบทเพลงชัดเจนขึ้น เขาจึงได้ฝากถึงผู้อำนวยเพลงในงานว่า “จงคิดถึงสิ่งที่คุณรัก และ สนใจ […]